Úterý, 23 července, 2024
novinky
- Advertisement -Newspaper WordPress Theme
Rady a NávodySpoluvlastnictví lze zrušit i dohodou + vzor dohody

Spoluvlastnictví lze zrušit i dohodou + vzor dohody

Jaká je definice spoluvlastnictví a jakými způsoby lze zrušit? Jak vypadá dohoda o zrušení a vyrovnání podílového spoluvlastnictví?

zh, Pravda 11.10.2021 08:00 skupina, kolegové, spoluvlastníci, rozhovor Foto: Shutterstock
Všichni spoluvlastníci jsou vlastníky věci jako celku a žádný z nich nemá na společné věci přesně vymezenou či vyčleněnou část (pokud se nedohodnou jinak).
Nemovitost nebo jiná věc je ve spoluvlastnictví tehdy, pokud ji vlastní více osob, aniž byla věc reálně rozdělena. Pokud není právním předpisem nebo dohodou spoluvlastníků dohodnuto jinak, jsou podíly všech spoluvlastníků stejné. Spoluvlastnictví je podílové nebo bezpodílové. Společné jmění může vzniknout jen mezi manžely.

Stejná práva a povinnosti, jaké má jediný vlastník věci, v případě spoluvlastnictví připadají všem spoluvlastníkem. Jde zejména o právo držet a užívat předmět svého spoluvlastnictví, požívat jeho plody a užitky a nakládat s ním, případně se domáhat i ochrany prostřednictvím vlastnických žalob.

S advokátkou Janou Alušíkovou (právnická kancelář MPH) o podílovém spoluvlastnictví – vysílané 30. října 2020.
Podílové spoluvlastnictví představuje vlastnický vztah více osob k téže věci.

Pause0% VolumeAd
Podíl nepředstavuje reálnou část na věci, která by byla ve výlučném vlastnictví některého ze spoluvlastníků. Všichni spoluvlastníci jsou vlastníky věci jako celku a žádný z nich nemá na společné věci přesně vymezenou či vyčleněnou část (pokud se nedohodnou jinak). Platí tedy, že pokud jako podílový spoluvlastník vlastníte 1/4-nový podíl na určité nemovitosti, nevlastníte přesně vymezenou plochu s výměrou 1/4 z celé plochy nemovitosti, kterou byste mohli jako výlučný vlastník užívat.

manželé, papíry, hněv, hádka, problém, podvod, úřednice
ČTĚTE VÍCE
Spoluvlastnické podíly: Jak nejvýhodnější rozdělit majetek
zrušení spoluvlastnictví

Zrušení spoluvlastnictví dohodou:

podílníky spoluvlastníci se mohou kdykoli v průběhu trvání spoluvlastnického vztahu dohodnout na jeho zrušení a následném vyrovnání. Právní řád tento způsob zrušení navíc upřednostňuje před zrušením podílového spoluvlastnictví soudním rozhodnutím.
dohoda o zrušení spoluvlastnictví by měla upravit všechna vzájemná práva, povinnosti a nároky, a to zejména, jakým způsobem se podílové spoluvlastnictví ruší a jakým způsobem se majetek vyrovnává. Kromě toho, dohoda, jejímž předmětem je nemovitost, musí splňovat všechny zákonem stanovené náležitosti, musí být vyhotovena písemně a zavkladovaná na katastru.
Zrušení spoluvlastnictví rozhodnutím soudu

pokud se spoluvlastníkem nepodaří dospět k dohodě o zrušení a vyrovnání spoluvlastnického práva, rozhodne na návrh kteréhokoliv z nich soud. Soud v tomto případě může rozhodnout o některém z následujících vyrovnaní:
a) rozdělení věci: jde-li o dělitelnou věc, jejíž rozdělení je dobře možné a pokud nadále může plnit svůj účel (zákonem stanovená výjimka platí při dělení zemědělských a lesních pozemků v extraviláne)

b) přikázání jednomu nebo více spoluvlastníkům za přiměřenou náhradu – li rozdělení věci není dobře možné. Komu bude věc přikázána, záleží na rozhodnutí soudu, přičemž velikost podílu nebývá vždy klíčovým kritériem pro posouzení, kdo vstoupí věc do svého výlučného vlastnictví.

c) prodej třetí osobě a rozdělení výtěžku podle velikostí spoluvlastnických podílů – jestliže žádný ze spoluvlastníků nemá zájem věc vlastnit.

dohoda, trojice, partneři
ČTĚTE AJ
Předkupní právo: Jaká omezení musíte strpět?
Vzor: Dohoda o zrušení a vyrovnání podílového spoluvlastnictví k pozemku a nemovitosti

(Podle § 141 odst. 1 občanského zákoníku)

spoluvlastníci:

Peter Mokrý,
nar. 1. 9. 1970

r.č. 123456/7890

bytem Nábrežná 14, 841 01 Bratislava

Pavel Mokrý
nar. 2. 3. 1975

bytem Pěkná cesta 2, 852 02 Bratislava

uzavřeli tuto dohodu o zrušení a vyrovnání podílového spoluvlastnictví

Účastníci jsou spoluvlastníky pozemku, parcely č. 1324 s výměrem 15 000 m2 a na něm postavených dvou rekreačních domů, každý s výměrem 100 m2. Domy skládají z přízemí a podkroví. Pozemek s nemovitostmi se nachází v katastrálním území Nové Zámky, zapsaný na listu vlastnictví č. 73 Katastrálního úřadu v Nových Zámcích. Pozemek se nachází mimo zastavěné území obce.

Naše weby

Nejnovější články

- Reklama -Newspaper WordPress Theme

Ostatní právě čtou

Další články autora

- Reklama -Newspaper